Birthday cake

Based on https://smittenkitchen.com/2024/02/chocolate-raspberry-pavlova-stack/

dbbd