/ domm

Endlich wiedermal eine richtige Reise: ein Monat durch China, von Shanghai nach Hongkong.

Follow me on twitter!
12.07.2018: Shanghai
18.07.2018: Zhangjiajie
22.07.2018: Chongqing
25.07.2018: Chishui
28.07.2018: Guiyang
Tags: china

Comments (via senph)

29.07.2018: Yangshuo
03.08.2018: Nanning
04.08.2018: Beihai
08.08.2018: Hongkong
an image named reisen/2018_china/20180728_guiyang_images/guiyang_1.jpg

an image named reisen/2018_china/20180728_guiyang_images/guiyang_2.jpg

an image named reisen/2018_china/20180728_guiyang_images/guiyang_3.jpg

an image named reisen/2018_china/20180728_guiyang_images/guiyang_4.jpg

<